Reklamační řád

Kupující je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného prodlení informovat dopravce i prodávajícího. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce.

Záruční doba na poskytované zboží u kosmetických přípravků je uvedena na obale zboží.

V případě reklamace zboží prosím postupujte následujícím způsobem: Zákazník je oprávněn uplatnit nárok z garance prodávajícímu písemně na adresu Bc. Lenka Petříková, Sadová 2, Zlín, 760 01 nebo na e-mail info@wenus.cz (do předmětu zprávy uveďte REKLAMACE) a to bez zbytečného odkladu.

Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

U KOSMETICKÝCH PRODUKTŮ

  • označení reklamovaného zboží
  • důvod reklamace
  • termín nákupu
  • fakturu a doklad o zaplacení
  • nepoužítý produkt s původním obalem

U ODĚVNÍCH PRODUKTŮ

  • označení reklamovaného zboží
  • důvod reklamace
  • termín nákupu
  • fakturu a doklad o zaplacení
  • zboží s původními neodstříhnutými visačkami bez známek znečištění, nošení, praní, potu, parfémů či poškození nevhodnou manipulací

Kupující je povinen spolu s vadným výrobkem předložit fakturu a doklad o zaplacení.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. V případě vrácení peněžní částky má spotřebitel nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši a to v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy.

Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy zboží převzal:

2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Ustanovení uvedená v čl. 2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím .

4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího buď písemně na adresu Bc. Lenka Petříková, Sadová 2, Zlín 760 01, nebo elektronickou poštou na adresu info@wenus.cz , v tomto případě je kupující o vyřešení reklamace vyrozuměn prostřednictvím emailu.

5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6. V případě uznání reklamace hradí náklady spojené s dopravou zboží prodávající.